Onze principes 

Wij geloven dat positieve verandering voortkomt uit onze vier principes: Wij werken vanuit de vraag, hiermee bedoelen we dat we samen onderzoeken wat werkt voor jou. Daarnaast werken wij ontwikkelingsgericht zodat je de regie weer over je leven kan pakken en sluiten we aan op jouw (hulp)behoefte waarin jij wil veranderen. Dit doen we door middel van Didactisch Coachen.

Didactisch Coachen

Bij Buro Change werken we volgens vier principes om tot positieve verandering te komen. Didactisch coachen is hier een groot onderdeel van. Didactisch Coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de hulpverlener, waarin je het denken stimuleert op een manier die motiverend en leerbevorderend werkt. Bij deze methode stellen we met name vragen om tot inzicht te komen wat voor jou het beste werkt. We komen dus niet de oplossing brengen. Het samen onderzoeken staat voorop. Wij geloven dat dit het best werkt om tot positieve en duurzame verandering te komen. 

1 Gezin 1 Plan

Bij Buro Change geloven we in een goede samenwerking met alle formele en informele betrokkenen. Jij staat met jouw hulpvraag centraal. Om duurzame zorg te leveren geloven wij in het betrekken van het informele netwerk. Familie en vrienden zijn belangrijk in moeilijke tijden. Ze kennen jou het beste en kunnen daarom meedenken bij het ontwikkelingsproces.

Buro Change neemt de onderstaande punten als belangrijk uitgangspunt.


Iedereen is betrokken

De klant leeft (meestal) binnen een huishouden of een gezin. Systeemgericht werken zorgt ervoor dat alle leden van het huishouden meedoen bij het ontwikkelingsproces.

Zelfregie wordt versterkt

Jij staat centraal en wij stimuleren zoveel mogelijk zelfregie waardoor eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid wordt versterkt.

 Samenredzaamheid en participatie worden vergroot
Het sociaal netwerk, samenredzaamheid en participatie wordt vergroot door leden van het netwerk met elkaar te verbinden en deelnemen aan de samenleving te stimuleren.

Er wordt coaching binnen een samenhangend systeem geboden
Ondersteuning wordt binnen een samenhangend systeem geboden. Bij problematiek van een gezinslid worden de gevolgen voor de andere gezinsleden onderzocht en kijken we wat er nodig is om de balans te herstellen. Indien nodig wordt gestuurd op duurzame veiligheid en herstel van zelfregie.

Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken
Als er zorgen zijn of mogelijke stagnatie in de ontwikkeling vinden wij het belangrijk dat er continuïteit is binnen de gemaakte afspraken. Wij geloven dat dit het best werkt om tot positieve verandering te komen.

Zorg wordt duurzaam ingezet
We hebben oog voor wat er nodig is om tot positieve verandering te komen. We komen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Gemiddelde trajecten bij Buro Change duren circa 2 jaar.


De samenwerking tussen betrokkenen is helder
1 gezin 1 plan geeft alle betrokken partijen een samenwerkingskader waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Voor de klant wordt dit duidelijk in het Plan van Aanpak vermeld.

Er is zicht op kwaliteit
1 gezin 1 plan geeft zich op de kwaliteit van de zorg. De resultaten worden maandelijks gerapporteerd en om de 6 maanden geëvalueerd. De doelen
worden smart geformuleerd waardoor de coach en klant hun proces kunnen monitoren waardoor direct kan worden bijgestuurd indien nodig.

Er is zicht op effectiviteit

Buro Change geeft gemeenten en sociale wijkteams zicht op de effectiviteit van de geboden zorg door middel van enquêtes en vragenlijsten.

Hoe gaan we te werk?

Kennismaken


Voordat wij starten plannen we een intakegesprek. Samen bespreken we wat de hulpvraag is. In overleg met jou gaan we bekijken wat Buro Change kan betekenen.

Onderzoeken wat werkt voor jou

Na de kennismaking gaan we dieper in op jouw hulpvraag. We maken een Plan van Aanpak en bespreken met jou hoe we gaan werken aan de gestelde doelen. Samen onderzoeken we wat voor jou werkt om tot verandering te komen.

Werken aan verandering

Samen gaan we aan de slag. Wij werken vanuit de vraag en gaan zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht te werk zodat jij de geleerde vaardigheden zelf kan toepassen. Hierbij kijken we hoe jij leert en wat past bij jou. Dit noemen wij didactisch coachen.

Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Tijdens de voortgang en evaluatiegesprekken monitoren we hoe het gaat. Ieder half jaar maken we een evaluatieplan. Daarin bespreken we met jou en betrokkenen of de huidige doelen nog aansluiten. Zijn de doelen behaald, sluiten we af. Mocht er nog hulp nodig zijn, dan verlengen we het traject.